21. Yüzyıl Liderlik Becerileri Eğitimi

APEC Proje Eğitim Danışmanlık, bireylerin çağın gerektirdiği, kişisel ve de iş yaşamlarına değer katabilecekleri ve kişisel gelişimlerini destekleyecek kazanımları elde etmelerine imkan sağlayacak 21. Yüzyıl Becerileri Eğitimi’ni 21-22 Ocak 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştiriyor.

 • Öğretmenler ve eğitimciler; eğitimimizde yeni öğretim yaklaşımları ve metodolojilerini uygulamalı olarak öğrenebilirsiniz.

 • Yöneticiler, idareciler ve ekip liderleri; eğitimimiz içerisinde keşfedeceğiniz yönetsel yaklaşım ve iletişim araçları ile ekibiniz ile daha verimli bir çalışma hayatı için gereken motivasyonu kazanabilir ve ekibinizi motive edecek gücü kendinizde keşfedebilirsiniz.

 • Mühendisler, teknisyenler ve saha çalışanları; sizlerde eğitimimizin ardından zaman yönetimi ve kriz yönetiminde farklı bir bakış açısı kazanarak artık olumsuzlukları kendiniz ve işletmeniz için birer fırsat olarak görmeye başlayacaksınız.

 • Sağlık ve acil servis çalışanları; eğitimlerimiz sürecinde yaşayarak edineceğiniz deneyimler ortaya koyduğunuz çaba, emek ve özverinin sizin enerjinize katkı sağlayacak şekilde size nasıl geri döneceğini keşfetmenize yardımcı olacaktır. Yorucu temponuz içerisinde sizleri zorlayan insan ilişkilerinde ve sizi etkileyecek olumsuz vakalarda daha pozitif ve daha etkili iletişim ile mesleki yıpranmışlığını en aza indireceksiniz.

Eğitim ile ilgili detaylar aşağıda olup, eğitim sonrasında elde edeceğiniz bakış açısının sizlerin kişisel ve de iş yaşamında kendi değerinizin farkına vararak, kendi içinizdeki dinamiklerle, idealize ettiğiniz hayatı yaşama noktasında size güç katacaktır.  

Katılımcılarımız bu eğitimimiz ile birlikte, katılımcı odaklı, keyifli ve etkili öğrenme sağlayan eğitim ortamında alanında uzman kişilerden;

 • Kendini Geliştirme

 • Etkili İletişim Kurma

 • Takım Olarak Çalışabilme

 • Problem Çözme

 • Bilgi Teknolojilerini Kullanma konularında eğitim alma imkânı bulacaklardır.

Eğitim Hakkında

 • Eğitim veya iş alanı ne olursa olsun temel eğitimlerinden sonra ister üniversite hayatına isterse iş hayatına devam etmek isteyen herkesin sahip olması gereken becerilerdir. Bu beceriler, geliştirilebilir, kapsamlı ve devredilebilir becerilerdir. 21. yüzyıl liderlik becerileri; “kendini geliştirme, etkili iletişim kurma, takım olarak çalışabilme, problem çözme ve bilgi teknolojilerini kullanma” becerileri olarak tanımlanmaktadır.Bu becerilerin eğitimi katılımcı odaklı bir eğitim anlayışıyla sürdürülmelidir. Bu eğitimlerde öğreticinin belirlediği yöntemler yerine katılımcıları merkeze alan ve onların ‘yaşayarak’ öğrenmelerini destekleyici öğretim teknikleri uygulanır. Katılımcılar bu becerileri öğrenirken klasik eğitim anlayışından uzak, yapay ve sınırlı eğitim ortamlarının aksine birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, takım çalışmasına müsait ve öğrendiklerini kendi hayatlarıyla özdeşleştirebilecekleri ortamlarda eğitim görmektedirler. Bu sayede katılımcılar, eğitimi dinleyen taraf olarak değil bizzat eğitimin içinde olan, eğitim alırken eğlenen, eğitim sonucunda yaşantısında anlamlı değişiklikler oluşturacak tecrübeler kazanmış kişiler olarak eğitimlerimizi tamamlarlar. Bu nedenle 21. Yüzyıl Liderlik Becerileri eğitimi uygulanırken uluslararası eğitim kurumlarının da tercihi olan aktif, eğlenirken öğreten ve katılımcı odaklı öğretim metodolojileri kullanılmaktadır.

Eğitimin İçeriği

KENDİNİ GELİŞTİRME

 • Kendini Tanıma

 • Bireysel Özellikler

  1. Bedensel Özellikler

  2. Zihinsel Özellikler

  3. Ruhsal Özellikler

 • Kendini Geliştirme

  1. Kişisel Özelliklerini Geliştirme

  2. İlgi ve Yetenekleri Geliştirme

  3. Kendini İfade Etme Yolları

  4. Yeterlilikleri Geliştirme

AMAÇ

Bu eğitimi alan katılımcıların; kendilerini psikolojik ve fiziksel açıdan daha iyi tanımaları ve keşfetmeleri amaçlanmaktadır. Katılımcıların kendilerine uygun olarak belirledikleri hedeflere ulaşabilmek için sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarmaları ve kendilerini daha iyi ifade eden, bulundukları kitleye yön verebilen bireyler olmaları hedeflenmektedir.

 

KAZANIMLAR

Bu eğitim sonrasında katılımcıların;

 • Kendilerini psikolojik ve fiziksel açıdan daha iyi tanımaları beklenir.

 • Duygularını, düşüncelerini, istek ve gereksinimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, amaç ve değerlerini, yetenek ve becerilerini tanımaları/bilmeleri ve bunların farkında olmaları beklenir.

 • Kendilerini geliştirme sürecinde nereden başlayıp nasıl bir yol kat etmeleri gerektiği konusunda gelişim süreçlerini planlayabilecek yeterliliğe sahip olmaları beklenir.

 • Hedeflerini belirlemeleri ve bu hedefler için ortaya koyacakları çabanın önemini kavramaları beklenir.

 • Sorunlara karşı daha mücadeleci bir yaklaşım benimsemeleri ve motivasyon kazanmaları beklenir.

 • Kendilerini daha iyi ifade etmeleri beklenir.

 • Kendilerini geliştirme süreçlerinde ilgi ve yeteneklerini belirleyerek bu yönde bir gelişim süreci planlamaları beklenir.

 • Yapacakları işin gereği olan alanlarda bilgiye, sahip oldukları beceriler için de yeniliğe ve vizyona ihtiyaç duyduklarını fark etmeleri beklenir.

ETKİLİ İLETİŞİM KURMA

 • Etkili İletişim Çeşitleri

  • İçsel İletişim

 1. Öz Eleştiri

 2. Empati

  • Yazılı İletişim

  • Sözlü İletişim

 1. Etkin Dinleme – Etkin Konuşma

 2. Sen Dili – Ben Dili

 3. Müzakere Teknikleri – İkna

 4. Topluluk Önünde Konuşma

 5. Etkili Sunum Teknikleri

  • Sözsüz İletişim

 1. Beden Dili

 • İletişim Araçları

 1. Bilişsel, Görsel, İşitsel, Telekomünikasyon, Kali-grafik, Organizasyon ve Sanatsal İletişim Araçları

 • Etkili İletişim Engelleri

 • Etkili İletişim Kurma Yolları ve Yöntemleri

 

AMAÇ

Bu eğitim, katılımcıların iletişim becerilerinin geliştirilmesi ile iş yaşamlarında ve sosyal hayatlarında daha başarılı ve etkili olabilmelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR

Bu eğitim sonrasında katılımcıların;

 • İletişim becerilerinin gelişerek yeni bakış açıları kazanmaları beklenir.

 • Etkili iletişimin iş hayatı ve sosyal yaşantıda ne kadar önemli olduğunun önemini kavramaları beklenir.

 • Etkili sunum becerilerini geliştirmeleri beklenir.

 • Gergin ortamlarda ve kriz durumunda iletişim tarzlarındaki değişimi fark etmeleri ve etkili iletişim tutumunu geliştirmeleri beklenir.

 • Kendi iletişim tarzlarını artı ve eksileriyle tanımaları beklenir.

 • Karşılaşılabilecek farklı iletişim tarzlarını teşhis etmeleri ve buna yönelik yeni iletişim kanalları oluşturacak yeterliliğe sahip olmaları beklenir.

 • İletişimin bir etkinlik ve kalite konusu olduğunun bilincine varmaları beklenir.

 • Saldırgan ya da pasif olmadan “özgüvenli” iletişim kurabilme becerisi kazanmaları beklenir.

 • Açık ve anlaşılır konuşma yöntemleri geliştirmeleri beklenir.

 • Dinleyicilerin beklentilerini karşılayacak noktaları yakalayıp, ikna edici ve dikkatleri sürekli üstünde tutmalarını sağlayacak iletişim becerilerini kazanmaları beklenir.

 • Kişisel performanslarını olumlu yönde geliştirerek takım performansını ileriye götürmek için takıma katılabilme yöntemlerini kazanmaları beklenir.

TAKIM OLARAK ÇALIŞMA

  • Takım Oluşturma

  • Takım Bilinci

  • Takım Çalışmasında Etkili İletişim

  • Takım Çalışmasının Kazanımları

  • Etkinlik Tasarlama

  • Organizasyon Yönetimi

  • Liderlik ve Liderlik Özellikleri

 • Motivasyon

 • Takım İçi Demokratik Katılım

 

AMAÇ

Katılımcıların bu eğitim ile iş yaşantılarında takım oluşturma ya da dâhil olma süreçlerinde kullanmak üzere en doğru ve etkili yaklaşımı kazanmalarını sağlayarak, takım hâlinde ortak bir amaca yönelik uygun etkinlik tasarlama, organizasyon yapma, liderlik becerilerini geliştirme ve takım içi motivasyonu sağlama gibi konularda farkındalıklarının artırılması amaçlanmaktadır.

KAZANIMLAR

Bu eğitim sonrasında katılımcıların;

 • Takım oluşturma süreci hakkında yeterliliklerinin artması beklenir.

 • Oluşturdukları ya da dâhil oldukları takım içerisinde birlikte iş yapma becerilerinin gelişmesi beklenir.

 • Takım çalışmalarında sağlanması gereken ortak dil ve iletişim becerilerine hâkim olmaları beklenir.

 • Etkinlik tasarlama süreçlerinde iş planı, örgüt yönetimi, organizasyon yönetimi konularında teknik bilgiler ve yeni yaklaşımlar edinmeleri beklenir.

 • Liderlik becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanarak liderlik kavramı üzerinden misyon geliştirmeleri beklenir.

 • Takım içi inisiyatif alma ve sorumluluk bilinci kazanmaları beklenir.

 • Takım içi motivasyonun sağlanmasına yönelik ideal yaklaşım ve gerekli bireysel tutumu geliştirmeleri beklenir.

 • Takım çalışmasına yönelik farklı çalışma yöntemlerini öğrenmeleri beklenir.

 • İş hayatı içerisinde ortak amaca hizmet etmenin bireysel beklentilerin üzerinde olduğu bilincini kazanmaları beklenir.

 • Organizasyon sürecinde izleme-değerlendirme yapma konusunda bilgi birikimlerine katkı sağlamaları beklenir.

 • Birlikte çalışma kültürünü geliştirmeleri ve karar alma mekanizmalarında aktif katılım bilincini geliştirmeleri beklenir.

PROBLEM ÇÖZME

  • Problemin Yapısı

  • Problem Çözme Yöntemleri

  • Problem Çözme Yöntem ve Tekniklerinin Sınıflandırılması

 1. Fikir Üretme Teknikleri

 2. Sürekli Geliştirme Teknikleri

 3. Problem Analiz Teknikleri

 4. Önerileri/Nedenleri Önceliklendirme Teknikleri

 5. Karar Verme Teknikleri

 6. Veri Toplama, Veri Analizi ve Değerlendirme Teknikleri

   • Stres Yönetimi

   • Zaman Yönetimi

   • Risk Analizi ve Yönetimi

   • Kriz Yönetimi

 

AMAÇ

Bu eğitim ile katılımcıların karar verme yetkinliklerinin geliştirilmesi ve hayat boyu kullanabilecekleri problem çözme yöntemleri içerisindeki analiz, genelleme ve sentez gibi üst düzey bilişsel fonksiyonları kullanma yeteneği, bununla birlikte stres, zaman ve kriz yönetimi konularında da beceri kazanmaları amaçlanmaktadır. Aynı zamanda bireysel gelişimleri anlamında stres yönetimi, zaman yönetimi ve kriz yönetimi konularında katılımcıların yeterliliklerinin artırılması amaçlanırken farklı analiz ve değerlendirme tekniklerini öğrenmeleri de hedeflenmektedir.

 

KAZANIMLAR

Bu eğitim sonrasında katılımcıların;

 • Problem belirleme, risk analizi ve problem çözme tekniklerini öğrenmeleri beklenir.

 • Problem çözme sürecinin aşamalarını öğrenmeleri beklenir.

 • Sorun odaklı yaklaşım yerine çözüm odaklı yaklaşım kazanmaları beklenir.

 • Problem çözme ile ilgili ve bilgili kişileri bir araya getirme ve çözüm geliştirme noktasında farklı yaklaşım ve teknikleri öğrenmeleri beklenir.

 • Bireysel olarak stres yönetimi konusunda bilinç düzeylerinin artırılması sağlanarak kişisel gelişimlerine katkı sağlamaları beklenir.

 • Beyin fırtınası ile farklı çözümlere ulaşma becerilerinin artması beklenir.

 • Risk analizi yapmayı öğrenmeleri sağlanarak bireysel ve iş yaşamlarında olumsuzluklara karşı hazır bulunuşluk düzeylerinin artması beklenir.

 • Analitik düşünme becerisi kazandırılarak ani ve doğru karar almayı öğrenmeleri beklenir.

 • Zamanı etkili ve verimli kullanma becerisi kazandırılarak iş süreçlerinde sonuç odaklı yaklaşım kazanmaları beklenir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA

  • Bilgi Teknolojilerinin Önemi

  • Bilgi Teknolojisindeki Gelişmeler

  • Eğitim Sektöründe Bilgi Teknolojilerin Kullanımı

  • Sosyal Medya Okuryazarlığı

  • Medya Etiği ve Sosyal Medyada Etik

  • Doğru ve Etkili İçerik Sağlama

  • Kurumsal İtibar Yönetimi

 

AMAÇ

Bu eğitim ile bilgi teknolojilerini yerinde kullanma konusunda doğru karar verme, bilgi teknolojilerini kullanırken planlama yapma, bu teknolojilerin kullanılabilmesi için gerekli becerilere sahip olma, bu kaynaklardan bilgiye ulaşma, taranan bilgileri ayırma, ayrılan bilgileri analiz etme, işe yarayanları seçme, seçilen bilgileri değerlendirme, sonuca varma, sonucu uygun formda sunma ve yeni alanlarda kullanma gibi alt becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.

KAZANIMLAR

Bu eğitim sonrasında katılımcıların;

 • Bilgi teknolojilerinin gelişimi ve önemi hakkında bilgi edinmeleri beklenir.

 • Bilgi teknolojilerinin geleceği hakkında bilgi edinmeleri sağlanarak o doğrultuda bir vizyon belirlemeleri beklenir.

 • Gerçekleştirecekleri eğitim ve proje faaliyetlerinde bilgi teknolojilerini nasıl kullanacakları konusunda bilgilenmeleri beklenir.

 • Yapılan ve yapılacak olan faaliyetlerin yaygınlaştırılması ve tanıtımı hususunda bilgi teknolojilerini nasıl verimli kullanabileceklerini öğrenmeleri beklenir.

 • Sosyal medyanın önemini ve mevcut sosyal medya araçlarının nerede, hangi amaçla, nasıl kullanılacağını öğrenmeleri beklenir.

 • Sosyal medyada mevcut olan riskler ile ilgili farkındalıklarının artması beklenir.

 • Kurumsal hesap yönetimi konusunda bilgi sahibi olmaları beklenir.

 • Sosyal medyada etkili içerik yazma konusunda yeterliliklerinin artması beklenir.

 • Bilgi teknolojileri aracılığı ile kurumlar arası iş birliği geliştirmeyi öğrenmeleri beklenir.

 • Bilgi teknolojisi araçlarını farklı öğrenme ortamlarına entegre etmeyi öğrenmeleri beklenir.

 • Bilgisayar teknolojilerini kullanarak veri analizi, arşivleme ve paylaşma konularını öğrenmeleri beklenir.

Kayıt - Serfifika - Süre

Eğitimin Süresi: 2 Gün (16 saat)

Sertifika: Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilmektedir.

Eğitim Bedeli (KDV dahil): 280 TL

Son Başvuru Tarihi: 

Bilgi ve Önkayıt

Telefon: (0312) 310 08 35

E-postainfo@apecdanismanlik.com.tr

Adres: Öveçler Mah. Lizbon Cad. (2. Cadde) 51/11A, Çankaya – Ankara

BAŞVURU FORMU

APEC - Ankara Ofisi

Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi 

( 2. Cadde )  51 / 11-A

Çankaya - Ankara

 

+90 (312) 310 08 35

info@apecdanismanlik.com.tr

APEC - İstanbul Ofisi

VARYAP - Meridian Grand Tower Barbaros Mah. Ak Zambak Sok. No: 2

batı A Blok Kat : 5 Daire : 60

Ataşehir / İstanbul

+90 (216) 349 49 98

info@apecdanismanlik.com.tr

© 2016 by APEC .